> < | Distance 2006, Shenghua Art Center, Nanjing,, China |